شاخص بورس


با عبور شاخص از مقاومت 73600 شاهد ورود به ابر قرمز کمو هستیم که در صورت عبور از آن می توان به ادامه رشد شاخص امیدوار بود.در هر صورت با عبور از مقاومت مذکور هدف شاخص می تواند تا 77000 رشد کند.در این مسیر مقاومت های بادبزن فیبوناچی هم حائز اهمیت است.


اعضای هیات مدیره - مدیرعامل


  

 
 

 

 
     
 احمد کارگهی علی محمد سهرابی سعید صمدی مهران برومند     فرامرز مظاهری     
رییس هیات مدیره   نایب رییس هیات مدیره    عضو هیات مدیره    عضو هیات مدیره     مدیرعامل و عضو هیات مدیره