شاخص بورس

93/06/09

با ناتوانی شاخص در عبور از مرز بالایی ابر قرمز کمو شاهد روند نزولی شاخص در مرز تراز 175% کانال کوآدرانت هستیم .

در حال حاضر شاخص در ادامه حرکت نزولی خود به تقاطع مرز پایینی ابر قرمز کمو و باند بولینگر رسیده که در صورت خروج از آن و تثبیت در نواحی پایین تر از 72800 احتمال اینکه روند نزولی به حرکت خود تا نواحی مربوط به 50درصد تصحیح فیبوناچی یعنی محدوده 72655 ادامه دهد وجود دارد.

در صورت شکسته شدن این محدوده با توجه تقاطع 38.2درصد بسط فیبوناچی زمانی و  61.8 درصد تصحیح فیبوناچی قیمتی  یعنی محدوده 72100 می توان انتظار داشت شاخص از همین محدوده شروع به رشد نماید.

شکسته شدن 72100 راه را برای افت تا 71300 و حتی حفره قبلی شاخص یعنی محدوده 70000 هموار می کند.
اعضای هیات مدیره - مدیرعامل


  

 
 

 

 
     
 احمد کارگهی علی محمد سهرابی سعید صمدی مهران برومند     فرامرز مظاهری     
رییس هیات مدیره   نایب رییس هیات مدیره    عضو هیات مدیره    عضو هیات مدیره     مدیرعامل و عضو هیات مدیره