اعضای هیات مدیره - مدیرعامل


  

 
 

 

 
     
 احمد کارگهی علی محمد سهرابی سعید صمدی مهران برومند     فرامرز مظاهری     
رییس هیات مدیره   نایب رییس هیات مدیره    عضو هیات مدیره    عضو هیات مدیره     مدیرعامل و عضو هیات مدیره